top of page

התעדה (Certification)

עמותת ISRANDT מאפשרת התעדה (Certification) למבצעי בדיקות לא הורסות. ההתעדה מבוצעת באמצעות ISRACERT הבוחן את המועמדים להתעדה ומנפיק תעודה מוכרת בין-לאומית לכל מי שעמד בדרישות.

 

מהו ISRACERT

ISRACERT (ישראסרט) הינו הגוף הישראלי הלאומי להתעדת מבצעי בדיקות לא הורסות. גוף זה הוקם כיחידת משנה של ISRANDT (ישראנדט) והינו מוסמך מאז שנת 2000 כגוף מתעיד אירופאי למבצעי בדיקות לא הורסות. ישראסרט נמצא תחת פיקוח רציף של Accredia גוף האקרדיטציה של איטליה. ההסמכה ניתנה בהתאם לתקן ISO/IEC 17024:2012.

 

התעדות אפשריות

ניתן להבחן ולקבל מאת ישראסרט תעודות לביצוע בדיקות לא הורסות בשיטות הבדיקה השונות. התעודה יכולה להיות לרמה 1, 2 או 3 ובהתאם לאחד התקנים הבאים, כפי שרצוי למועמד:

ISO 9712, EN 4179, NAS 410.

 

תעודות TÜV

לפי הסכם הקיים בין (Essen / Germany) TÜV Nord לבין ISRANDT, מבוצעים ע"י ישראסרט מבחנים למבצעי בדיקות לא הורסות לציוד לחץ. המועמדים העומדים בהצלחה במבחנים מקבלים תעודת TÜV בהתאם לדירקטיבה האירופית לציוד לחץ (PED).

 

הגשת בקשה להתעדה

מבצעי בדיקות לא הורסות המעוניינים בתעודת ISRACERT מתבקשים למלא טופס בקשה להתעדה ראשונה, טופס השכלה, הדרכה ונסיון מקצועי ולצרף העתק של תעודת זהות ומסמכים המעידים על השכלה, הדרכה, נסיון מקצועי ובדיקת ראיה תקפה. לבקשה יש לצרף דמי הרשמה בסך 200 ₪. כל בקשה עוברת בדיקה ע"י וועדת קבלה והאישור לגשת למבחן ניתן בתנאי שהמבקש עומד בדרישות הסף המוכתבות ע"י תקן ההתעדה הישים.

התשלום עבור המבחן יבוצע לפני המבחן בהתאם להצעת מחיר שתנתן ע"י מנהל ישראסרט ותהיה תלויה ברמת המבחן – 1, 2 או 3, מספר מגזרי המוצרים (סקטורים) – (ריתוך, יציקה, חישול, מתכות מעובדות, חומרים מרוכבים ואחרים) והמגזר התעשייתי (תעשיית המתכת, תעופה או אחר).

המעוניינים בתעודות TÜV מתבקשים למלא את Tuv.pdf ולצרף העתק תעודת זהות ומסמכים המעידים על השכלה, הדרכה, נסיון מקצועי ובדיקת ראיה תקפה.

עבור תעודת TÜV יבוצע תשלום נוסף בהתאם לדרישת TÜV.

 

דרישות קדם להסמכה ראשונה

מועמד המבקש לעבור התעדה ימציא תעודות לעמידה בדרישות הקדם הבאות:

  1. מעבר מוצלח של קורס ללימוד השיטה המבוקשת

  2. בעל נסיון בעבודה מעשית בליווי רמה 2 לפרק הזמן הנדרש לשיטה המבוקשת

  3. בדיקת ראיה בתוקף לרמת Jaeger 2 

 

הכשרת כח אדם

העמותה מעודדת הקמה וניהול של מרכזי הדרכה למקצועות של בדיקות לא הורסות. בארץ קיימים כיום מס' מרכזי הדרכה ובהם מתקיימת פעילות לפי סכמות הסמכה שונות (SNT-TC-1A, ISO 9712, ISO 4179). כל מרכז הדרכה כזה יוכל להדריך כח אדם מקצועי עבור מבחני העמותה בתנאי שיקבל על כך את אישור העמותה ותינתן אפשרות ל-ISRACERT לבקר את תוכנית הלימודים. מרכזי ההדרכה שאושרו על ידי ISRACERT מקיימים את הפעילות המוצגת מטה:

 

תחומי התעדה נוספים

קיימת אפשרות להרחבת ההסמכה של ISRACERT ע"י ACCREDIA לתחומים שבנוסף לבדיקות לא הורסות. מפעלים וגופים המעוניינים בהתעדה מוכרת בין-לאומית לבעלי מקצוע מתחומים אחרים כגון, הסמכת רתכים או כל מקצוע אחר שהוא, יכולים לפנות ל ISRACERT ותיבחן האפשרות לסייע בעניין זה.

 

רשימת קורסים של בדיקות לא הורסות בשנים 2010-2013:

העמותה הישראלית לבדיקות לא הורסות מעודדת עריכת קורסים במקצועות הבדיקה השוניםעל ידי מכוני הדרכה.

בשנים 2010-2014 נערכו כ-160 קורסים במקצועות השונים, ובהם השתתפו כ1300 משתתפים לרמות 1,2,3. 

מכוני ההדרכה מהם נמסר מידע זה הם גבי שואף בע"מ, מורקס 71, דיינסון שקד, לשכת המהנדסים ותעשייה אווירית.

 

מצ"ב:

הסמכת הגוף המתעיד ע"י ACCREDIA - גוף אירופאי

הסכם הכרה מולטילטרלית

טופס בקשה להתעדה ראשונה

 

bottom of page